Chuột hamster abino

Nguồn gốc chuột Hamster Abino trắng mắt đỏ

Mắt đỏ có thể xuất hiện trong nhiều loại hamster Syria khác hoặc hamster bear , không chỉ loại bạch tạng. Đó là chưa biết